Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Navn

Foreningens navn er “Ishøj Volley & Beachvolleyklub” – som kan forkortes til “Ishøj Volley”.
Foreningen er hjemmehørende i Ishøj Kommune, 2635 Ishøj.
Foreningens bestyrelse har ansvaret for hvilke organisationer foreningen er medlem af, herunder Dansk Volleyball Forbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og Ishøj Idrætssamvirke.
Foreningens spilledragt er hvide trøjer med grønne numre og blå shorts/tights. Bestyrelsen kan dispensere fra dette.


§ 2. Formål
Foreningens formål er at tilbyde interesserede at dyrke volley på flest mulige niveauer, og at tilbyde et socialt og forpligtende fællesskab herom.


§ 3. Medlemskab
Som medlem kan optages enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, og som vil følge foreningens love og regler.

Som medlem har man ret til at søge sine spillemæssige behov opfyldt, og pligt til at tage del i løsningen af foreningens opgaver.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem der vedvarende undlader at betale kontingentopkrævninger. I tilfælde af at bestyrelsen af andre særlige årsager må udelukke et medlem, kan vedkommende kræve at få sagen genoptaget på førstkommende ordinære generalforsamling.


§ 4. Generalforsamling
Generalforsamling holdes hvert år senest 1. maj og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel i forbindelse med offentliggørelse af aktivitetskalender.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, og for under 15-årige én forældre/værge pr. familie. Stemmeret har kun de som 30 dage inden generalforsamlingen er medlem og ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes vedtaget, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.

Dagsordenen er:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretninger fra bestyrelse og udvalg fremlægges og godkendes.
3. Regnskab fremlægges og godkendes.
4. Bestyrelsens plan for det kommende år, samt budgetforslag, herunder kontingentsatser, fremlægges og godkendes.
5. Behandling af forslag som ikke hører under tidligere punkter på dagsordenen.
6. Valg af bestyrelse:
I lige år: Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer
I ulige år: Kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer
Hvert år: Mindst et bestyrelsesmedlem (jf. § 5 træffer generalforsamlingen beslutning om hvor mange der skal vælges)
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne ønsker det, og skal indkaldes i medlemsbladet med mindst 8 dages varsel.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt flertal, dog 2/3-flertal ved vedtægtsændringer.


§ 5. Bestyrelsen
Generalforsamlingen beslutter bestyrelsens størrelse. Dog skal bestyrelsen bestå af mindst 7 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og indtil 2 andre medlemmer.
Bestyrelsen kan til hjælp for sit arbejde beslutte at ansætte bistand.
Udtræder et eller flere medlemmer inden næste generalforsamling, og er der ikke valgte suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv.


§ 6. Økonomi
Foreningen tegnes af forretningsudvalget.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet revideres og påtegnes af revisor og forelægges den ordinære generalforsamling.


§ 7. Opløsning
Foreningen kan kun opløses såfremt det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3-flertal af de fremmødte.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens aktiver Ishøj Idrætssamvirke, dog således at aktiverne henlægges i mindst 3 år til eventuel genopstart af aktiviteter i forlængelse af klubbens formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. september 1996.
Senest ændret på generalforsamlingen 22.06.2020.

Founding statutes of the Club

§ 1. Name 

The name of the Club is “Ishøj Volley & Beachvolleyklub” – which in short can be named as “Ishøj Volley”. The Club has its home in Ishøj Kommune, 2635 Ishøj. The Board of the Club has the responsibility for which Organizations the Club has a membership of – including Danish Volleyball Association, DGI and Ishøj Idrætsråd. The logo of the Club and the clothes equipment is white-blue-green.


§ 2. Purpose 

The purpose of the Club is to offer interested people to practice volleyball and beachvolley on as many levels as possible, and to offer a social and binding community around the interest.


§ 3. Membership 

As a member everyone can be accepted who can commit to the purpose of the Club and will follow the statutes and regulations of the Club. As a member you have the right to seek your playing desires to be met, and has the obligation to take part in resolving the tasks in the Club. The Board can exclude a member who continously fail to pay his fees to the Club. In the case that the Board has to exclude a member for other special reasons, the person has the right to get the exclusion reconsidered at the first coming annual meeting.


§ 4. General Assembly

The annual meeting of the General Assembly has to be held before the 1st May and has to be announced by at least 14 days of notice in connection with the publishing of the acitivities calendar.

The General Assembly is the highest authority in the Club. Voting rights have every active member over 15 Year, and for under 15 Year-aged a parent or parental authority pr. family. Voting rights have only those who 30 days before the General Assembly are members and do not have contingent arrears. Voting right cannot be by power of attorney.

Proposals to be adopted by the General Assembly shall be presented to the Board 7 days before at the latest.

The agenda is: 1. Election of chairperson and responsible for the minutes. 2. Annual reports from Board and Committes are presented and approved. 3. The annual account is presented and approved. 4. The Board’s draft plan for the coming year, as well as the budget-proposal, including fees, are presented and approved. 5. Decision of other incoming proposals to the General Assembly. 6. Election of auditor and a Board according to §5. 7. Possibilities.

Extraordinary General Assembly may be held if the Board or 1/5 of the Members wish, and has to be announced with 8 days of notice. The General Assembly takes its decisions with normal majority, but 2/3 majority if changing the founding statutes.


§ 5. Board 

The General Assembly decides the size and the composition of the Board. However, the Board must consist of at least 7 members. The Board constitutes itself with an Executive Committee composed of a president, a vice-president and a treasurer and up to 2 other members. The Board can decide to employ office assistance in order to help it with the management. If one or more members leaves the Board before the end of the period, and if there are no elected alternates, the Board complements itself until the next General Assembly.


§ 6. Finances 

The economic dispositions are handled by the Executive Committee. The fiscal year is from 1. January to 31. December. The annual account is audited and certified by an elected auditor and presented to the ordinary General Assembly.


§ 7. Dissolvement 

The Club can only be dissolved if it is adopted at two consecutive general assemblies with 2/3-majority of the attendees. In the case of dissolvement all assets are given to Ishøj Idrætsråd, where the assets are kept at least 3 years for a possible restart of activities following the club’s purpose.

Adopted at the founding meeting on 20th September 1996. Last time amended at the Annual General Assembly 22.06.2020